Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Ευξεινούπολης Δήμου Αλμυρού, mis5000739, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610023

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 1.360.171,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου (από το έτος 1960), από σωλήνες αμιάντου και ανεπαρκούς λόγω προβλημάτων πολλαπλών φθορών και μακροχρόνιας λειτουργίας εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ευξεινούπολης του Δήμου Αλμυρού με νέους αγωγούς σύγχρονων προδιαγραφών από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, κατάλληλων για μεταφορά και διανομή πόσιμου νερού. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των αγωγών HDPE ονομαστικής πίεσης 12.5 atm, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa, με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 12201-2:2011 συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων συσκευών απομόνωσης και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου (δικλείδες, αερεξαγωγοί, εκκενωτές). Συνολικά θα κατασκευαστούν / αντικατασταθούν αγωγοί δικτύου ύδρευσης μήκους 25,2 χιλιομέτρων. Με την κατασκευή – αντικατάσταση του συνόλου του δικτύου θα επιλυθούν χρόνια προβλήματα αυξημένης συχνότητα βλαβών - θραύσεων των υφιστάμενων αγωγών ώστε να καλύπτονται οι υφιστάμενες και οι μελλοντικές ανάγκες του συνόλου του εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
Φωτογραφικό υλικό