Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Αέρινου, mis5000665, κωδ ΠΔΕ2016ΕΠ00610022

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 140.264,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Με το πρώτο υποέργο με τίτλο ΄΄Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση «Περιφέρεια» Δ.Δ. Αερινού έγινε η ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην θέση ΄΄Περιφέρεια΄΄ της Τ.Κ. Αερινού.Δεδομένου ότι προέκυψε εκμεταλλεύσιμη παροχή και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ήταν είναι εντός των προδιαγραφών, έγιναν όλες οι υπόλοιπες εργασίες δηλ. τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων, τοποθέτηση γαλβανισμένων χαλυβδοσωλήνων – φιλτροσωλήνων, τσιμέντωση της γεώτρησης σε βάθος 100μ. για την προστασία των σωληνώσεων από μεθάνιο, πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου Φ 1 ½΄΄,
Φωτογραφικό υλικό