Κατασκευή τροφοδοτικού αγωγού υδρεύσεως προς Κρηνίτσα - Παλαιόπυργο, mis5000763, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610021

22/1/2019
Προϋπολογισμός: 417.766,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Τοπική Κοινότητα Παλαιοπύργου υδρεύεται από τη γεώτρηση Β1.1. που βρίσκεται στην κοινότητα Ζηλευτής και ενισχυτικά συνδέεται με το δίκτυο των Τρικάλων με αγωγό που διέρχεται από τον ενδιάμεσο οικισμό της Κρηνίτσας. Η γεώτρηση κατά τον τελευταίο χρόνο παρέχει νερό ακατάλληλο προς πόση λόγω υπέρβασης της παραμέτρου του Σιδήρου από τις προϋποθέσεις της 2600/2001 ΚΥΑ. Επειδή ο αγωγός από τα Τρίκαλα προς την Κρηνίτσα είναι μικρής διατομής (Φ90mm), δεν μπορούν να καλυφθούν εξ΄ολοκλήρου οι ανάγκες του Παλαιοπύργου από το υφιστάμενο δίκτυο, λόγω πολύ χαμηλών πιέσεων.
Φωτογραφικό υλικό