«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», mis5007940 2017ΕΠ00610048

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 641.200,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Αναισθησιολογική κλινική του Π.Γ.Ν. Λάρισας, είτε για την κάλυψη νέων αναγκών ή για την αντικατάσταση εξοπλισμού πεπαλαιωμένης τεχνολογίας με σύγχρονης.
Φωτογραφικό υλικό