«Προμήθεια και Εγκατάσταση Πλήρους Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας - Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ», mis5007936, 2017ΕΠ00610044

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 470.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας, High Definition με κεντρικό έλεγχο του ενδοσκοπικού και
του περιφερειακού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια μίας επέμβασης. Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού αλλά και
ολοκλήρου του συστήματος γίνεται ψηφιακά εντός της Αίθουσας μέσω δυο οθονών (μια εντός του χειρουργικού πεδίου και μια εκτός) και οι
παράμετροι των συσκευών έχουν ρεαλιστική ή αριθμητική απεικόνιση στις οθόνες αφής.
Φωτογραφικό υλικό