«Προμήθεια εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Π.Γ.Ν. Λάρισας», mis5008120, 2017ΕΠ00610042

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 380.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της
Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Ο αιτούμενος εξοπλισμός είναι ένας κεντρικός
σταθμός με δέκα μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ένας υπερηχοτομογράφος τρισδιάστατης απεικόνισης.
Φωτογραφικό υλικό