Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου, mis 5000683, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610002

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 402.594,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η Πράξη έχει ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών και συγκεκριμένα, την υποστήριξη των γυναικών που υποφέρουν ή απειλούνται από αυτήν μέσω του Ξενώνα Φιλοξενίας. Στόχος του Ξενώνα είναι να παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα.
Φωτογραφικό υλικό