«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το Σχολικό Έτος 2017-2018 (ΑΜΕΑ), mis5008916, 2017ΕΠ00610041

21/1/2019
Προϋπολογισμός: 326.136,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Η πράξη αφορά στην παροχή σε ωφελούμενους (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) θέσεων φροντίδας - φιλοξενίας
βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία, για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α.) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Φωτογραφικό υλικό