«Σύστημα Διαχείρισης Πεζοδρόμων», mis5021740 2018ΕΠ00610058

18/1/2019
Προϋπολογισμός: 449.914,16€
ΕΣΠΑ 2014-20

Το διακριτό φυσικό αντικείμενο της πράξης για συγχρηματοδότηση από το ΠΕΠ Θεσσαλίας αφορά στην προμήθεια του παρακάτω Η/Μ εξοπλισμού:
-Κάμερες Ανίχνευσης Οχημάτων - Αναγνώρισης Πινακίδων
-Θήκες Τοποθέτησης Καμερών Εξωτερικού Χώρου
-Βυθιζόμενα Κολωνάκια
-Σταθερά Κολωνάκια
-Πίνακας Αυτοματισμού
-3G/4G MODEM.
Φωτογραφικό υλικό