Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των Οικισμών Πατητηρίου – Βότση του Δήμου Αλοννήσου, MIS 50009816, κωδ ΠΔΕ 2017ΣΕ27510158, 59

6/3/2018
Προϋπολογισμός: 12.259.671,25€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων των οικισμών Πατητήρι και Βότση του Δήμου
Αλοννήσου. Οι δύο οικισμοί συνορεύουν μεταξύ τους χωρίς διακριτά όρια και αποτελούν ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο το οποίο εντάσσεται
στους οικισμούς Γ" Προτεραιότητας.
Η πράξη περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους κατασκευαστικές εργασίες:
- Το Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης
- Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
- Τον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ
- Τον αγωγό διάθεσης
Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη των εσωτερικών δικτύων, προμελέτη του αγωγού μεταφοράς, και προκαταρκτική της ΕΕΛ
Φωτογραφικό υλικό