Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγιοκάμπου, Κάτω Σωτηρίτσας και Βελίκας της Δ.Ε. Μελιβοίας και Ολοκλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων της Δ.Κ. Αγιάς του Δήμου Αγιάς (Β" Φάση), mis 5004021, κωδ ΠΔΕ 2017ΣΕ27510005

6/3/2018
Προϋπολογισμός: 6.081.022,61€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση: Ταμείο Συνοχής, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
H Πράξη αποτελεί την Β" Φάση της τμηματοποιημένης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" με κωδ. ΟΠΣ 349426 και τίτλο "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ". Κατά την Α΄ Φάση της Πράξης υλοποιήθηκε το υποέργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ" καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του υποέργου "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ".
Φωτογραφικό υλικό