Φράγμα Συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι Δ.Σούρπης Β Φάση, Mis 5001446, κωδ ΠΔΕ 2016ΣΕ27510073

6/3/2018
Προϋπολογισμός: 4.538.816,28€
ΕΣΠΑ 2014-20

Με την κατασκευή της Β φάσης του έργου θα ολοκληρωθεί το φράγμα που κατασκευάζεται στο ρέμα Μαυρομάτι στον Νομό Μαγνησίας
στην Θεσσαλία, στο όρος Όθρυς, με σκοπό την ενίσχυση των υδραγωγείων των οικισμών του Δήμου Αλμυρού (πρώην Δήμων Σούρπης
και Πτελεού) με το νερό του ταμιευτήρα. Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα καταργηθεί η λειτουργία των υφιστάμενων γεωτρήσεων και
ιδιαίτερα αυτών που έχουν νερό κακής ποιότητας με αποτέλεσμα την βελτίωση του ελλείμματος του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής.
Με την Β φάση θα κατασκευασθούν τα εξής (ποσοστό 25% επί του συνόλου του έργου):
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Θα εκτελεσθούν όλες οι απαιτούμενες εργασίες κατάκλυσης και παρακολούθησης της συμπεριφοράς του φράγματος
Φωτογραφικό υλικό