Κατασκευή Έργων Μεταφοράς και διανομής νερού Λίμνης Κάρλας (Α ΦΑΣΗ), mis 173605, κωδ ΠΔΕ 2016ΣΕ08210032

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 38.000.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-20
- Αρδευτικά έργα στην Ζώνη 4 και στο τμήμα της Ζώνης 6 νότια του Ριζόμυλου που αποτελούνται από αραιά σωληνωτά δίκτυα με αντλιοστάσια στην κεφαλή. - Εργα μεταφοράς νερού από την λίμνη Κάρλα δηλαδή τα αντλιοστάσια Α0 και Α1, τον αγωγό παράκαμψης (by pass) του αντλιοστασίου Α0. - Τους ρουφράκτες Θ1Τ και Θ2Τ στις τάφρους 1Τ και 2Τ αντίστοιχα -Την αποχετευτική τάφρο 2Τ", παράλληλη της τάφρου 2Τ - Τον εγκιβωτισμό της τάφρου 2Τ
Φωτογραφικό υλικό