Παράκαμψη Καρδίτσας – Τμήμα από Διασταύρωση Φαναρίου έως Διασταύρωση Ταυρωπού (2010ΕΠ00680018), mis 5003496, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610034, 33

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 3.756.112,39€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 1,8km της Δυτικής παράκαμψης της Πόλης της Καρδίτσας από τον Ι/Κ στην Οδό Φαναρίου έως τον Ι/Κ στην Οδό Ταυρωπού.Με την κατασκευή του υπόψη έργου επιτυγχάνεται:
α) Παράκαμψη της Καρδίτσας, με αποτέλεσμα την κυκλοφοριακή αποφόρτιση της πόλης και ταυτόχρονα τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων, σε περιοχές κατοικίας. Με τη διέλευση της οδού εκτός περιοχών κατοικίας, αναβαθμίζεται η ζωή των κατοίκων με τον περιορισμό του θορύβου, της όχλησης και της ρύπανσης, ενώ παράλληλα, μειώνεται και ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Η χάραξη της οδού, επιτρέπει την ανάπτυξη υψηλότερων ταχυτήτων, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και τον περιορισμό της εκπομπής καυσαερίων. β) Ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο άνετη διέλευση/συνέχεια της Εθνικής Οδού (30) Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου «Νέο Μοναστήρι –Σοφάδες μέσω παράκαμψης – Καρδίτσα μέσω ανατολικής παράκαμψης – Τρίκαλα» [χαρακτηρισμός με τη με Αρ. Απόφαση. ΔΜΕΟ/943 π.ε./19-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΚ1-ΣΓΛ)] και συνδέει τον Περιφερειακό Δακτύλιο της Καρδίτσας με την πόλη, το νοσοκομείο και τη λίμνη Πλαστήρα. Αυτό έχει σας αποτέλεσμα την ενίσχυση της ασφαλούς και ταχείας μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων. Κατ" αυτόν τον τρόπο, θα αποτελέσει οδική σύνδεση των παραγωγικών και τουριστικών κέντρων με το διεθνές δίκτυο μεταφορών. γ) Μείωση της χρονοαπόστασης, που συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς με αποτέλεσμα την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παραγωγικών τομέων.
Φωτογραφικό υλικό