Δυτική Παράκαμψη Πόλεως Καρδίτσας, , mis 5003370, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610036, 37

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 9.941.211,90€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Με την Β" φάση, της τμηματοποιημένης πράξης ολοκληρώνεται η κατασκευή οδικού τμήματος της Δυτικής Παράκαμψης Καρδίτσας και αποδίδεται σε κυκλοφορία νέο τμήμα οδικού δικτύου συνολικού μήκους 2,43km. Η υλοποίηση της Δυτικής Παράκαμψης Πόλεως Καρδίτσας έχει βαρύνουσα λειτουργική σημασία διότι ολοκληρώνει ένα μεγάλο τμήμα του Περιφερειακού Δακτυλίου Καρδίτσας και συνδέει την Ανατολική Παράκαμψη στους Ι/Κ Αθηνών και Τρικάλων διευκολύνοντας παράλληλα την σύνδεση της Καρδίτσας και της ευρύτερης περιοχής με την Ε65. Διευκολύνει τις μετακινήσεις των οχημάτων που κατευθύνονται έξω από το κέντρο της πόλης ανακουφίζοντας έτσι την κυκλοφορία μέσα στον αστικό ιστό. Με τη βελτίωση – διαπλάτυνση του δακτυλίου Καρδίτσας προάγεται η οδική ασφάλεια τόσο σε υπερτοπικό όσο και σε τοπικό επίπεδο λόγω των σαφώς αναβαθμισμένων λειτουργικών και γεωμετρικών στοιχείων, έναντι της παλαιάς χάραξης – ήδη αποχαρακτηρισμένης – που περνά μέσα από το πολεοδομικό κέντρο.
Φωτογραφικό υλικό