Παράκαμψη Λάρισας: Κατασκευή Οδικού Τμήματος από Β’ Γέφυρα Πηνειού (Δ.ΕΥ.Α.Λ) έως Γεωργική Σχολή ΣΧΟΛΗ – mis 5001114, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610009,8

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 11.683.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος της Παράκαμψης Λάρισας, από τη Β" Γέφυρα Πηνειού (ΔΕΥΑΛ) έως τη Γεωργική Σχολή (Κόμβος Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων με την Νότια Περιφερειακή Οδό Λάρισας), μήκους 1,56km. Ειδικότερα προβλέπεται: (Α) Η κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 1,56km, με διαχωρισμένη κυκλοφορία και δύο (2) λωρίδες ανά κατεύθυνση. (Β) Η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην αφετηρία της αρτηρίας, που τοποθετείται στον υφιστάμενο κόμβο επί της οδού Ιωαννίνων. (Γ) Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (1ος Ι.Κ.), στη Χ.Θ. 0+280, που μέσω της παράπλευρης οδού SR3 εξασφαλίζει τη σύνδεση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Επιπλέον σε αυτή την οδό συνδέεται και η παράπλευρη οδός SR4 που εξυπηρετεί τις παρακείμενες εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες. (Δ) Η κατασκευή τρισκελούς σηματοδοτούμενου ισόπεδου κόμβου (Ι.Κ. ΔΕΥΑΛ), στη Χ.Θ. 1+345, με τον οποίο εξασφαλίζεται η σύνδεση με τη ΔΕΥΑΛ καθώς και η πρόσβαση σε χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ΔΕΥΑΛ (Ε) Η κατασκευή πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου, μεταξύ της αρτηρίας και του αντιπλημμυρικού αναχώματος, συνολικού πλάτους 4,5μ. και μήκους 1,15km, που εκτείνεται από τον 1ο Ι.Κ. μέχρι τον Ι.Κ. της ΔΕΥΑΛ. (ΣΤ) Η κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της αρτηρίας με την οδό Λαγού.
Φωτογραφικό υλικό