Οδός Δέλτα Παλαμά , mis 5007909, κωδ ΠΔΕ 2017ΕΠ00610045, 46

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 13.800.000,00€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η καθαίρεση και ανακατασκευή οδικού τμήματος της Επ.Ο. 16 και συγκεκριμένα η σύνδεση του Παλαμά
με τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας - Ε65 (τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών) στον κυκλικό κόμβο Χ.Θ. 80+400 και
την πόλη της Καρδίτσας, μήκους 9,2Km.
Ειδικότερα προβλέπεται:
• Η καθαίρεση και ανακατασκευή της κύριας αρτηρίας με βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και παράκαμψη του οικισμού
Γοργοβιτών, μήκους 9,2Km.
• Η κατασκευή αγροτικής οδού αριστερά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,80Km.
• Η κατασκευή αγροτικής οδού δεξιά κατά τη φορά της χιλιομέτρησης, μήκους 5,50Km.
• Η κατασκευή ισόπεδου τρισκελούς κόμβου στην είσοδο των Γοργοβιτών (πορεία από Δέλτα προς Παλαμά).
• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου στην είσοδο της ΒΙ.ΠΕ.
• Η κατασκευή ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου εντός του οικισμού Μάρκου.
• Η κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου, πεζοδρομίων και φωτισμός εντός του οικισμού Μάρκου.
• Η διαπλάτυνση γέφυρας Μάρκου στην παλιά κοίτη του ποταμού Οργόζινος.
• Η κατασκευή των απαραίτητων εργασιών για την εκτροπή κυκλοφορίας μέσω των υφιστάμενων τοπικών οδών.
Φωτογραφικό υλικό