Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας, mis 5003538, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610040, 39

2/3/2018
Προϋπολογισμός: 6.586.773,94€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η πράξη αφορά σε «τμηματοποιημένο» έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που ξεκίνησε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 / Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα- Ήπειρος 2007-2013» / Άξονας 4 (Θεσσαλία) με τίτλο "Αντιπλημμυρικά Έργα στον Ποταμό Μέγα της ΠΕ Καρδίτσας". Στο σύνολο του αφορά την προστασία των πεδινών περιοχών και οικισμών της Μαραθέας, Πεδινού, Καλογριανών και Ριζοβουνίου από το συχνό φαινόμενο των ανεπιθύμητων υπερχειλίσεων και πλημμυρών του ποταμού "Μέγα". Ιδιαίτερα, ο οικισμός της Μαραθέας βρίσκεται σε μεγάλο τμήμα του κάτω από την Ανώτατη Στάθμη Ύδατος (ΑΣΥ) της ροής του ποταμού "Μέγα" και συνεπώς επηρεάζεται από τις κατακλύσεις του σε περίπτωση πλημμύρας. Στη Β" φάση αυτού και συγκεκριμένα όπως αυτή περιγράφεται στο συνημμένο δελτίο
διαχωρισμού φάσεων περιλαμβάνονται:
1ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ": περιλαμβάνεται το έργο (εν συνόλω σύμβασης) και συγκεκριμένα :
- Διαπλάτυνση και εκβάθυνση της χαμηλής κοίτης, με μόρφωση κατάλληλων διατομών, του ποταμού Μέγα από την Χ.Θ. 5+179 (που εγκαταλείπει την παράλληλη προς τον Πηνειό χάραξή του, ανακάπτοντας προς ΝΔ) μέχρι το πέρας του στη Χ.Θ. 29+555.
- Νέο αριστερό ανάχωμα μήκους 4.470μ. από την οδό Καρδίτσα-Τρίκαλα (Χ.Θ. 25+415) (γέφυρα) μέχρι το τεχνικό Τ88(Χ.Θ. 29+555) (γέφυρα) κατάντη.
- Μόρφωση νέων διατομών με διαπλάτυνση ή εκβάθυνση της αριστερής παράταφρου του ποταμού Μέγα που είναι εγκατεστημένη έξω από το αριστερό ανάχωμα, σε μήκος ~ 16,25χλμ., που εκβάλει στον ποταμό Πηνειό με θυροφράγματα ή μέσω Αντλιοστασίου Α4 σε πλημμυρικές παροχές του ποταμού Πηνειού.
- Συμπλήρωση και ανακατασκευή της δεξιάς παράταφρου του ποταμού Μέγα (έξω από το δεξιό ανάχωμα) από τη διατομή 135 έως τη διατομή 115 σε μήκος περίπου 6,00 χλμ. Εκβολή των δύο (2) κυρίως τάφρων Τ1.20 και Τ1.22 του δικτύου αποχέτευσης-αποστράγγισης περιοχής Σελλάνων στον ποταμό Μέγα με εφαρμογή θυροφραγμάτων. Τοποθέτηση θυροφράγματος στην τάφρο Τ1.24. Κατασκευή δύο (2) παράταφρων στο εξωτερικό του νέου
αριστερού αναχώματος του ποταμού Μέγα.
- Καθαίρεση και κατασκευή δύο (2) γεφυρών στην χαμηλή κοίτη του ποταμού Μέγα.
- Καθαίρεση της παλαιάς γέφυρας Τ103 που παρέμεινε εντός της κοίτη μετά την κατασκευή της νέας γέφυρας.
- Στις θέσεις ανοικτής εκβολής τάφρων στον ποταμό Μέγα προβλέπεται διαμόρφωση του έργου με επενδύσεις ή κεκλιμένους αναβαθμούς, όπου χρειάζεται.
- Στην αριστερή παράταφρο του Μέγα, δύο (2) γέφυρες και τρείς (3) οχετοί.
- Η αποστράγγιση των ομβρίων τόσο του οικισμού της Μαραθέας, όσο και της γύρω περιοχής γίνεται μέσω του συλλεκτήρα Σ5, που διέρχεται βόρεια του οικισμού και εκβάλλει στην αριστερή παράταφρο. Κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός και η εκβάθυνση του συλλεκτήρα Σ5 για την αντιπλημμυρική προστασία του οικισμού της Μαραθέας
2Ο ΥΠΟΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4
Περιλαμβάνονται οι εργασίες από τον 10ο Λογαριασμό της εργολαβίας και μετέπειτα:
- Ολοκλήρωση του κτιρίου του αντλιοστασίου (υπόλοιπος φέρων οργανισμός, κτισίματα, σοβατίσματα, κουφώματα, υγρομόνωση δώματος, τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού
- Σφραγίσεις των οχετών με κατάλληλα στεγανωτικά υλικά και τοποθέτηση 3 θυροφράγματων 3,0X3,0 μ. στην είσοδο του τρίδυμου οχετού εφοδιασμένα με ηλεκτροκίνητο χειρισμό ανυψώσεως και τοποθέτηση αισθητηρίου στάθμης στον αποδέκτη π. Πηνειό.
- Κατασκευή Υποσταθμού
- Επένδυση του πυθμένα των οχετών με συρματοκιβώτια πάχους 0,5 μ και των πρανών με συρματοκυλίνδρους διαμέτρου 0,60 μ. όπως υποδεικνύεται στη μελέτη του έργου.
- Δοκιμές των Η-Μ Εξοπλισμών και Αντλιών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του αντλιοστασίου στη στάθμη +90,70, κατασκευή ραμπών σύνδεσης με το ανάχωμα του Πηνειού και περίφραξη όλου του χώρου του αντλιοστασίου. Περιλαμβάνονται επίσης τα υποστηρικτικά Υ/Ε 3-7 τα οποία αφορούν σε απαλλοτριώσεις και ΟΚΩ.
Φωτογραφικό υλικό