Αντικατάσταση Κεντρικών Καταθλιπτικών Αγωγών Ύδρευσης Σκοπέλου (2014ΕΠ00680028) - ΕΤΠΑ, MIS 5001262, κωδ ΠΔΕ2017ΕΠ00610006, 7

26/2/2018
Προϋπολογισμός: 216.918,06€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η πράξη αφορά σε αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση κεντρικών καταθλιπτικών αγωγών στα τρία (3) δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σκοπέλου. Η αντικατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη λόγω της παλαιότητας και φθοράς των αγωγών που συνεπάγεται αυξημένες απώλειες ύδατος. Επιπλέον επισημαίνεται το ακατάλληλο υλικό κατασκευής των αγωγών αλλά και η όδευση αυτών μέσω ιδιοκτησιών και εκτός δρόμων δημόσιας χρήσης. Ειδικότερα κατασκευάζονται 1.650m αγωγού διατομής Φ200 στην χώρα Σκοπέλου, 1.700m αγωγού διατομής Φ125 & Φ110 στην Γλώσσα και 705m αγωγού διατομής Φ160 στο Ν. Κλήμα. Επιπλέον αντικαθίστανται δύο (2) μικρά τμήματα του δικτύου διανομής στην χώρα Σκοπέλου συνολικού μήκους 465m αγωγού διατομής Φ125 καθώς και ένα (1) τμήμα μήκους 290m του κεντρικού αγωγού διατομής Φ 200 στο Ν. Κλήματος. Τέλος αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου η υδραυλική εγκατάσταση της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης του Ν. Κλήματος.
Φωτογραφικό υλικό