Αντικατάστση Δικτύων Ύδρευσης Δ. Σκοπέλου (2014ΕΠ00680027)- ΕΤΠΑ- MIS 5001280, ΚΩΔ ΠΔΕ2017ΕΠ00610006

26/2/2018
Προϋπολογισμός: 108.389,16€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Η πράξη αφορά στην αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Σκοπέλου. Η αντικατάσταση θεωρείται επιβεβλημένη για τους εξής λόγους: α) Παλαιότητα και φθορά αγωγών, β) Ακατάλληλο υλικό κατασκευής αγωγών. Ειδικότερα κατασκευάζονται 437μ αγωγού διατομής Φ110 στην περιοχή Σοφαδάκια & στην περιοχή Παναγία Παπαμελετίου – Γυφτόρεμμα της χώρας Σκοπέλου. Στο φυσικό αντικείμενο της Πράξης, ως μη επιλέξιμο προς συγχρηματοδότηση, περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή αγωγών προς τους οικισμούς Τσίπη, Φ110 μήκους 909 μ., και Πατούνι, Φ90 μήκους 1320 μ.καθώς και η τοποθέτηση 60 υδρομέτρων σε δεξαμενές και γεωτρήσεις του νησιού.
Φωτογραφικό υλικό