Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης και Δικτυού Μεταφοράς Νερού από πηγή Δρακοσπηλιά Δ.Κ. Ζαγοράς- ΕΤΠΑ, MIS 5001303, κωδ ΠΔΕ 2017ΕΠ00610004

26/2/2018
Προϋπολογισμός: 30.511,52€
ΕΣΠΑ 2014-20

Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το έργο αφορά στην κατασκευή υπόγειου αγωγού για τη μεταφορά νερού από την υφιστάμενη υδρομαστευόμενη πηγή «Δρακοσπηλιά» και στην κατασκευή νέας δεξαμενής νερού στη θέση «Άθωνας», με σκοπό τη βελτίωση του υδρευτικού δικτύου των συνοικισμών Αγ. Γεωργίου, Μεταμόρφωσης Σωτήρα, Ανάληψης και τμήματος της Αγ. Κυριακής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου. Στη θέση «Άθωνας» υφίσταται μια κεντρική δεξαμενή σε υψόμετρο +602μ. και μια σε υψόμετρο+640μ. Ανάντη αυτών και σε υψόμετρο +680μ. υπάρχει η πηγή «Δρακοσπηλιά» από την οποία ξεκινά παλαιός αγωγός για τη μεταφορά νερού ύδρευσης στη δεξαμενή «Σωτήρας», σε υψόμετρο+528μ., το οποίο διανέμεται στη συνέχεια μέσω δικτύου στους προαναφερόμενους συνοικισμούς. Επειδή έχουν εμφανιστεί σημαντικά προβλήματα ποσοτικών απωλειών στο αγωγό αυτό προέκυψε η ανάγκη για την κατασκευή ενός νέου έργου. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει: 1) Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 500m³ στο ίδιο υψόμετρο (+640μ.) και σε γειτονική θέση με την υφιστάμενη δεξαμενή του άνω Άθωνα.2) Κατασκευή υπόγειου αγωγού μεταφοράς νερού από πολυαιθυλένιο, συνολικού μήκους 1.300μ., με τις εξής επιμέρους διατομές: Α) αγωγός ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm και ονομαστικής πίεσης PN 10 atm, για το τμήμα από πηγή Δρακοσπηλιά έως τη νέα δεξαμενή "Άθωνα", μήκους 280 μ, Β) αγωγός ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm και ονομαστικής πίεσης PN 10 atm,για το τμήμα από τη νέα δεξαμενή Άθωνα έως την κάτω δεξαμενή Άθωνα, μήκους215μ.,Γ) αγωγός ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm και ονομαστικής πίεσης PN 10 atm,για το τμήμα από την κάτω δεξαμενή Άθωνα μέχρι το φρεάτιο ανακοπής πίεσης,τμήμα που έχει πολύ μικρή υψομετρική διαφορά και μήκος 425μ.,Δ)αγωγός ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm και ονομαστικής πίεσης PN 16 atm,για το τμήμα από το φρεάτιο ανακοπής πίεσης έως τη δεξαμενή Σωτήρας, μήκους 380μ.
Φωτογραφικό υλικό