• 30/12/2016
  Ενημερωτικό σημείωμα της ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης -φακέλων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του ΠΑΑ για το έτος 2016.

  Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016.

 • 23/12/2016
  Παράταση ψηφιακών δηλώσεων συγκομιδής

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια του με αρ. 2164/144486/22-12-2016 εγγράφου του ΥΠ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνει ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ., θα παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 • 21/12/2016
  Νέα Παραταση υποβολής αίτησης στήριξης- φακέλου υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 έτους 2016.

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 (Νέων Γεωργών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ότι τροποποιήθηκε η «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016». Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής σύνταξης και οριστικοποίησης των αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας έως και 31-12-2016.
  Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 2-1-2017 έως και τις 16-1-2017, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

 • 19/12/2016
  Υποβολή αιτημάτων κτηνοτρόφων του Ν. Λάρισας ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του βοσκότοπου

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνεται ότι, όσοι κτηνοτρόφοι του Ν. Λάρισας ή φορείς έχουν αιτήματα για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή αστοχιών στην κατανομή των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, για κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή και κτηνοτρόφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, για μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης έκτασης, κλπ, μπορούν να απευθύνονται στη γεωτεχνική υπηρεσία του δήμου στον οποίο βρίσκεται η κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση ή στην ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, γραφείο 3, αρμόδια Χριστίνα Κοντογιάννη, τηλ. 2413511145), έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016, υποβάλλοντάς τα εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ΄αρ. 1332/93570/23-8-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2848/Β΄/7-9-2016), ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της Κατανομής Δικαιωμάτων Χρήσης της Βοσκής (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 19 του Ν. 4351/2015).

 • 2/12/2016
  Παράταση υποβολής αίτησης στήριξης- φακέλου υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 έτους 2016.

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους γεωργούς, νέους κτηνοτρόφους και νέους μελισσοκόμους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 (Εγκατάσταση Νέων Γεωργών) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας παρατείνεται έως 23.12.2016.

 • 30/11/2016
  Παράταση ψηφιακών δηλώσεων συγκομιδής

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια του με αρ. 5829/132733/28-11-2016 εγγράφου του ΥΠ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνει ότι η συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠ.Α.Α.Τ., θα παραταθεί μέχρι την 22η Δεκεμβρίου 2016.

 • 23/11/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 23/11/2016
  Κυψέλες διαχείμασης και δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2 “Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

  Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του αριθ. 2015/1366 Κανονισμού της ΕΕ, οι μελισσοκόμοι - κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση των κυψελών διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31/12/2016, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

  Επιπλέον, το πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας κατά τα έτη 2017 – 2019 θα ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόμενου έτους.

 • 9/11/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 9/11/2016
  Ενημέρωση για πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (παραγωγού, επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.α.) ότι στο πλαίσιο του προγράμματος των Επισκοπήσεων (Surveys) για το έτος 2016, διαπιστώθηκε η πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία στην χώρα του επιβλαβούς οργανισμού Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) σε δείγμα φύλλων πορτοκαλιάς στην Π.Ε. Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα πολυφάγο έντομο, οι κύριοι ξενιστές του είναι τα εσπεριδοειδή αλλά το έντομο αναπτύσσεται και σε άλλα είδη που έχουν οικονομική αξία όπως είναι το αμπέλι (Vitis vinifera), η αχλαδιά (Pyrus spp.), ο λωτός (Diospyros kaki) και άλλα είδη καλλιεργούμενων και καλλωπιστικών φυτών.

 • 2/11/2016
  Ενημέρωση για Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Καλλιέργεια των Ακτινιδίων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (παραγωγούς ακτινιδίου, επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων κ.α.) ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν αναρτηθεί οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια των ακτινιδίων, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική από τους παραγωγούς από 1-1-2014.

 • 27/10/2016
  Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017.

  Σε εφαρμογή της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2443Β), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ.4986/113249/12-10-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3446Β) και ισχύει, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τις/τους παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από σήμερα έως 30 Νοεμβρίου 2016 στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.

 • 27/10/2016
  Δελτίο Τύπου για την ορθή χρήση των μέσων συσκευασίας κατά τη μεταφορά και διακίνηση νωπών καρπών ακτινιδίων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ακτινιδίων για την ορθή χρήση των μέσων συσκευασίας κατά τη μεταφορά και διακίνηση νωπών καρπών ακτινιδίων προκειμένου να αποφεύγεται η εισαγωγή και η εξάπλωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa)

 • 27/10/2016
  Πληρωμή προγράμματος "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων"

  Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί, η αναλυτική ονομαστική κατάσταση πληρωμών και η κατάσταση των απορριπτόμενων, της Δράσης 2.3 (Β) ΄΄Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων΄΄, της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 16228/23-11-2012, του 2ου έτους εφαρμογής (2013), στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας επί των οδών Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου, στο γραφείο 3 (αρμόδια γεωπόνος κ. Χριστίνα Κοντογιάννη, τηλ.2413511145).

  Το ποσό που θα λάβουν συνολικά οι δικαιούχοι ανέρχεται στις 30.617,37 ευρώ, ενώ η περίοδος υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από την Πέμπτη 27-10-2016 έως και την Πέμπτη 3-11-2016.

 • 27/10/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 18/10/2016
  Πρόγραμμα 2ης συλλογής κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΠΕ Λάρισας έτους 2016

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει για το πρόγραμμα της 2ης συλλογής κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Π.Ε. Λάρισας έτους 2016.

 • 14/10/2016
  Συγκομιδή τυποποίηση συσκευασία και εμπορία ακτινιδίων για το έτος 2016

  Η ΔΑΟΚ Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδαφερόμενους για την ημερομηνία έναρξης συγκομιδής των ακτινιδίων ποικιλίας «Hayward»

 • 30/9/2016
  Διαδικασία γνωστοποίησης φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων τρίτων χωρών

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να εξάγουν αγροτικά προϊόντα σε τρίτες χώρες. Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν πρόσφατα σχετικά με την ορθή εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς ότι χωρίς την προηγούμενη γνωστοποίηση στο τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της υπηρεσίας των επίσημων φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της χώρας εξαγωγής, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί φυτοϋγειονομικός έλεγχος και επομένως δεν μπορεί να εκδοθεί Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας.

 • 28/9/2016
  Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων για το έτος 2016

  Εν όψει της έναρξης της νέας αποστακτικής περιόδου 2016-2017, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε εφαρμογή του με αρ. 4239/122876/2-10-2014 εγγράφου του Υ.Π.Α.Π.Ε., σας ενημερώνει ότι οι Βεβαιώσεις αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων θα χορηγούνται μόνο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής (μέσω της ιστοσελίδας http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).
  Συνεπώς, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά, και το άρθρο 11 της Υ.Α. 1011/21054/18-2-2016 (ΦΕΚ 486Β).
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται εγκαίρως, στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α.Δ.Ταυτότητας ή/και εξουσιοδότηση), για να υποβάλλουν αιτήση εκτύπωσης της δήλωσης συγκομιδής και έκδοσης βεβαίωσης αμπελοκαλλιέργειας για απόσταξη στέμφυλων.
  Οι εγγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο με έκταση μικρότερη από 1στρ για οικογενειακή χρήση, οι οποίοι απαλλάσσονται της υποχρέωσης για υποβολή δήλωσης συγκομίδης, οφείλουν να προσκομίσουν και το Αμπελουργικό Μητρώο.

 • 19/9/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 14/9/2016
  Δελτίο τύπου: Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας, σε συνέχεια του με αρ. 4201/100005/13-9-2016 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ., σας ενημερώνει ότι οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009, όπως ισχύει κάθε φορά.

 • 7/9/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 28/7/2016
  Κυκλοφορία παράνομου – πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και τους παραγωγούς – επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την κυκλοφορία παράνομου – πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

 • 28/7/2016
  Κυκλοφορία παράνομου – πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και τους παραγωγούς – επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την κυκλοφορία παράνομου – πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

 • 13/7/2016
  Υπενθύμιση τελικής ημερομηνίας για την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας (Γραφείο εκμηχάνισης Γεωργίας) σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ η οποία εναρμονίσθηκε με τον Ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄ 8) "Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις", είναι υποχρεωτική η περιοδική επιθεώρηση των ψεκαστικών, με σκοπό την επίτευξη της αειφόρου χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
  Επίσης σύμφωνα με το Ε8 3040/78822/8-7-2016 έγγραφο του Υ.Π.Α.Α.Τ. οι παραγωγοί –κάτοχοι ψεκαστικών μηχανημάτων υποχρεούνται σε πρώτη επιθεώρηση (τεχνικό έλεγχο) του ψεκαστικού τους μέχρι την 26η Νοεμβρίου 2016.
  Η επόμενη επιθεώρηση θα γίνει μετά από τέσσερα έτη δηλαδή το 2020 με προσέγγιση 15 ημερών πριν ή μετά την ημερομηνία της πρώτης επιθεώρησης.
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο 2413511122 Γεώργιος Παπαδούλης (γραφείο 21)

 • 9/6/2016
  Έξαρση και προσβολές από την κάμπια του εντόμου Lymantria dispar

  Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει ότι το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί προσβολή σε έντονο βαθμό από το έντομο Lymantria dispar. Οι παραγωγοί στην περίπτωση που διαπιστώσουν προσβολές στις καλλιέργειές τους μπορούν να απευθύνονται για την αντιμετώπιση του εντόμου στους κατά τόπους γεωπόνους ή στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Λάρισας.

 • 6/6/2016
  Πρόγραμμα 1ης συλλογής κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΠΕ Λάρισας έτους 2016

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει για το Πρόγραμμα 1ης συλλογής κενών πλαστικών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΠΕ Λάρισας κατά το έτος 2016.

 • 31/5/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 30/5/2016
  Έγκριση και επιθεώρηση εγκατστάσεων που παράγουν φύτρα

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φύτρων, ότι πρέπει να κατέχουν σχετική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές (ΔΑΟΚ) ώστε να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση τους στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Εγκαταστάσεων Παραγωγής Φύτρων».

 • 13/5/2016
  Έλεγχοι παραγωγών – χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2016

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους παραγωγούς – χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4036/2012 και της κατευθυντήριας οδηγίας με θέμα τη διαδικασία ελέγχου παραγωγού – χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα για να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας.

 • 28/4/2016
  Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει τους υπόχρεους ότι για την αποστολή στη χώρα μας ή από τη χώρα μας σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Α του ΠΔ 365/2002 ή γενικά για την διακίνησή τους στην Κοινότητα, θα πρέπει τα ανωτέρω να συνοδεύονται με Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο. Το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσία μας τηρεί αρχείο Φυτοϋγειονομικού Μητρώου στο οποίο υποχρεούται να εγγραφεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που για επαγγελματική χρήση εισάγει, παράγει, συγκεντρώνει, διακινεί ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β. ή παράγει πατάτες ή καρπούς των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle, και Poncirus Raf.

 • 28/4/2016
  Ενημέρωση για Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους υπόχρεους τα παρακάτω:
  Κάθε επιχείρηση που εισάγει, παράγει, συγκεντρώνει ή διακινεί φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του Παραρτήματος V, Μέρος Α και Β του Π.Δ. 365/2002 υποχρεούται να εγγραφεί στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο που τηρεί η Υπηρεσία μας.
  Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του Παραρτήματος V, Μέρος Α πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο (Φ/Δ) κατά τη διακίνησή τους.

 • 28/4/2016
  Ανάρτηση Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

  Με αφορμή την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι σε εκτέλεση του άρθρου 28 του Ν.4036/2012 (Α΄8) και του άρθρου 30 της 8197/90920/22-7-2013 (Β΄1883) ΚΥΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για τις καλλιέργειες της κερασιάς, του καπνού, του βάμβακος της αμπέλου και του ρυζιού. Η ανάρτηση έγινε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ με διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας> Γεωργία> Φυτοπροστασία> Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία> Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

 • 21/4/2016
  Ενημέρωση για μέτρα προστασίας σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

  Η ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας ενημερώνει το κοινό και ιδιαίτερα τους χρήστες γεωργικών φαρμάκων για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με περιστατικά οξείας δηλητηρίασης από γεωργικά φάρμακα.

 • 15/4/2016
  Ενημέρωση για τον εχθρό της καστανιάς Dryocosmus kuriphilus

  Η ΔΑΟΚ Λάρισας ενημερώνει για ένα νεοεμφανιζόμενο εχθρό στην καλλιέργεια της καστασνιάς. Πρόκειται για το έντομο Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (σφήκα της καστανιάς) που καταγράφηκε για πρώτη φορά στην χώρα μας το 2014 σε περιοχή της Π.Ε. Πιερίας. Αναλυτικότερες πληροφορίες για όλους τους ενδιαφερόμενους (Δήμους, παραγωγούς, εμπλεκόμενους φορείς κ.α.) παρέχονται στα συνημμένα αρχεία με ενημερωτικό φυλλάδιο και αφίσα.

 • 14/4/2016
  Λήξη της προσωρινής αναστολής των εξαγωγών ακτινιδίων στην Λ.Δ. Κίνας

  Η ΔΑΟΚ Λάρισας ενημερώνει ότι λύθηκε το θέμα με την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας της ακτινιδιάς για τις εξαγωγές στην Λ.Δ. Κίνας και δεν ισχύει πλέον η προσωρινή αναστολή. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο.

 • 8/4/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 1/4/2016
  Προσωρινή αναστολή των εξαγωγών ακτινιδίων στην Λ.Δ. Κίνας

  Η Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εξαγωγείς για την προσωρινή αναστολή των εξαγωγών ακτινιδίων στην Λ.Δ. Κίνας, ύστερα από θέμα που δημιουργήθηκε σχετικά με την επιστημονιική ονομασία της ακτινιδιάς.

 • 28/3/2016
  Ενημέρωση αμπελοκαλλιεργητών

  Η ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι το γραφείο Αμπελουργίας δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει κοινό από την ΤΡΙΤΗ 29/03/2016 έως & την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/04/2016 καθώς δεν θα υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή τήρησης των Μητρώων λόγω εργασιών από το ΥΠΑΑΤ.
  Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 • 21/3/2016
  Υπουργική Απόφαση-Αμπελουργικό δυναμικό

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι στο ΦΕΚ 486Β/26-2-2016 εκδόθηκε η με αρ. 1011/21054/18-2-2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Μπολαρη, σχετικά με τη "Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού."

 • 21/3/2016
  Ενημέρωση αμπελοκαλλιεργητών: Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) & Αμπελουργικό μητρώο

  Εν όψει της έναρξης της υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους αμπελοκαλλιεργητές ότι πρέπει να υπάρχει συμβατότητα της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας (αμπελουργικό μητρώο) με την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, ΟΣΔΕ)

 • 16/3/2016
  Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

  Η Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε.Λάρισας, που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα), ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων(ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26 Νοεμβρίου 2016 να κάνουν τουλάχιστον μία επιθεώρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικό).
  Οι επιθεωρήσεις θα γίνονται από εξουσιοδοτημένους από την υπηρεσία μας Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων, όπως αυτοί αναφέρονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
  Η παρούσα κατάσταση θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις νέες εξουσιοδοτήσεις .

 • 3/3/2016
  Διαχείριση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την με αρ. 1012/21063/18-2-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 485Β), οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από 1η Μαρτίου 2016 έως 15 Απριλίου 2016.

 • 29/2/2016
  Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017

  Σε εφαρμογή της με αρ. 3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β), η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει του παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων Περιόδου 2016-2017 ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 1η Μαρτίου 2016 έως 15 Μαϊου 2016 στα κατά τόπους γραφεία της Υπηρεσίας.

  Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. 3535/96221/7-9-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1996Β), τα δικαιώματα φύτευσης θα πρέπει, μετά από αίτηση, να μετατραπούν σε άδεια φύτευσης ώστε να πραγματοποιηθεί φύτευση.

 • 29/2/2016
  Ενημέρωση για τον οργανισμό καραντίνας Xyllela fastidiosa

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς, εταιρίες διεθνών μεταφορών, ελαιοκομικούς συνεταιρισμούς, τελωνιακούς κ.α.) για τα νέα δεδομένα σχετικά με την Xylella fastidiosa:
  Ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Xylella fastidiosa έχει μολύνει έως σήμερα περίπου 1,1 εκατομμύριο ελαιόδεντρα (10% στου συνόλου) στην περιφέρεια της Απουλίας στην Ιταλία, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε και στη Γαλλία. Στην Ελλάδα δεν έχει γνωστοποιηθεί μέχρι σήμερα καταγραφή του συγκεκριμένου παθογόνου, όμως η διαπίστωση της παρουσίας του σε χώρες της Ε.Ε. οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην λήψη προληπτικών μέτρων (Εκτελεστική Απόφαση 2015/789/ΕΕ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για να αποτραπεί ο κίνδυνος της εισαγωγής και εξάπλωσής του.

 • 15/2/2016
  Φυτά ξενιστές ευπαθή στον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς κ.α.) ότι ο επιβλαβής οργανισμός Xylella fastidiosa (Well and Raju), που δεν έχει ανιχνευτεί έως σήμερα στην Ελλάδα, προσβάλει αρκετά φυτικά είδη μεταξύ των οποίων την Ελιά, την Αμυγδαλιά και την Πικροδάφνη και αποτελεί έναν αναδυόμενο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • 22/1/2016
  κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2015-2016.

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί η κατάσταση επιλέξιμων αιτήσεων για το Συμπληρωματικό Πρόγραμμα της Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων περιόδου 2015-2016.
  Οι διαφωνούντες με τα στοιχεία της κατάστασης, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση για διόρθωση των στοιχείων αυτής στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, εντός δέκα (10) ημέρων από την ανάρτησή της, προσκομίζοντας οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο κρίνουν απαραίτητο.

 • 14/1/2016
  Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης

  Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας σας ενημερώνει ότι ύμφωνα με την με αρ. 3535/96221/7-9-2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1996Β), από την 1η Ιανουαρίου 2016, τα δικαιώματα φύτευσης θα πρέπει, μετά από αίτηση, να μετατραπούν σε άδεια φύτευσης ώστε να πραγματοποιηθεί φύτευση.
  Συνεπώς, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει κάποιο από τα προαναφερθέντα δικαιώματα και επιθυμεί να προβεί σε φύτευση, οφείλει να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Δ.Α.Ο.Κ., στην περιοχή ευθύνης της οποίας πρόκειται να φυτευτεί ο αμπελώνας. Οι άδειες φύτευσης που χορηγούνται έχουν την ίδια περίοδο ισχύος με τα δικαιώματα από τα οποία προέρχονται. Η υποβολή της αίτησης μετατροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί ανά πάσα χρονική στιγμή έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
  Η με αρ. 3535/96221/7-9-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1996Β) και η σχετική αίτηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr), ακολουθώντας τις επιλογές: «Ενημέρωση», «Γεωργικά θέματα», «Π.Ε. Λάρισας» και τέλος «Ενημέρωση», με ελεύθερη πρόσβαση.

 • 11/1/2016
  Άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016

  Η ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας σας ενημερώνει ότι έχει εκδοθεί η με αρ. 6208/142241/18-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΞ094653ΠΓ-Α2Δ, ΦΕΚ: 2833Β) Υ.Α. σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016.

 • 7/1/2016
  Συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015

  Σε συνέχεια του με αρ. 14/95/4-1-2016 εγγράφου του ΥΠΑΑΤ, σας ενημερώνουμε ότι η ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2015, θα επαναλειτουργήσει από την 10η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2016.
  Επιπρόσθετα, για το ίδιο χρονικό διάστημα δίνεται η δυνατότητα υποβολής χειρόγραφων
  δηλώσεων συγκομιδής μόνο για όσα αμπελοτεμάχια παρουσιάζουν προβλήματα στο Αμπελουργικό Μητρώο και δεν δύνανται να διορθωθούν άμεσα.
  Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση/πληροφορία και συνεργασία.