Τομέας:
Πηγή Χρηματοδότησης:
 • Modeland

  Προϋπολογισμός: 293.220,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το τοπίο συμβάλλει στη διαμόρφωση των τοπικών παραδόσεων και αποτελεί ένα βασικό συστατικό της Ευρωπαϊκής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συνε...

 • Interreg Europe-Innogrow

  Προϋπολογισμός: 205.210,96€   [Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα]
  Οι ΜΜΕ της αγροτικής οικονομίας αντιμετωπίζουν προκλήσεις υιοθετώντας καινοτομία για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι περιφερειακές πολιτ...

 • Enerscapes-Ενέργεια

  Προϋπολογισμός: 186.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν 186.000 ευρώ.
  Σκοπός του έργου η διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των προβλη...

 • 2BPARKS-Περιβάλλον Προστατευόμενες περιοχές

  Προϋπολογισμός: 185.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Σκοπός του έργου η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης, με επίκεντρο αφενός την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των τοπικών αρχών και των πολιτών και αφε...

 • SY_CULTour- Πολιτισμός Τουρισμός

  Προϋπολογισμός: 180.400,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το έργο αφορά πρωτίστως στην καταγραφή και διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς της εκάστοτε περιοχής (γαστρονομία, παραδοσιακές φορεσιές, ποιήματα,...

 • Villages-Ανάπτυξη αγροτικών περιοχών

  Προϋπολογισμός: 153.628,99€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων στις μειονεκτικές αγροτικές περιοχές της Μεσογείου παρέχοντας...

 • Foret Model

  Προϋπολογισμός: 150.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Η έννοια του Πρότυπου Δάσους (MODEL FOREST) επινοήθηκε και εφαρμόστηκε τη δεκαετία του 1990 για πρώτη φορά από την κυβέρνηση του Καναδά. Σε μία περί...

 • Eufofinet-Πολιτική Προστασία

  Προϋπολογισμός: 144.540,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Αξιοποίηση των ήδη δοκιμασμένων σωστών πρακτικών στον τομέα των δασικών πυρκαγιών , ώστε να δημιουργηθεί ένα ικανό δίκτυο ανταλλαγής γνώσης, εμπειρο...

 • Responsible Med

  Προϋπολογισμός: 129.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε ένα διεθνές πλαίσιο που συνδέει όλο και περισσότερο την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την ανταγωνιστικότητα. Στην Ε.Ε. η Ε...

 • Move On Green- Μεταφορές Κινητικότητα

  Προϋπολογισμός: 100.269,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Σκοπός του Έργου «MOG» είναι να μελετηθεί σε βάθος το συγκοινωνιακό πρόβλημα σε ηπειρωτικές περιοχές των περιφερειών εκτός των αστικών κέντρων (π.χ...

 • Mild Home -Ενέργεια

  Προϋπολογισμός: 91.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση των παραμέτρων δημιουργίας «ήπιων» κατοικιών που θα συνδυάζουν μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, μικρή κατανάλωση...

 • Pays.Med.Urban -Περιβάλλον Αστική Ανάπτυξη

  Προϋπολογισμός: 90.665,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το έργο αναγνωρίζει ότι το υψηλής “ποιότητας” τοπίο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία των αστικών περιοχών. ...

 • Sigma4water

  Προϋπολογισμός: 72.320,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]

  Το έργο εστιάζει στην: αποκατάσταση, διαχείριση και αξιοποίηση λιμνών και υγροτόπων. Σκοπός η : Αναβάθμιση της ποιότητας ζω...

 • Smart water-Περιβάλλον Υδάτινοι πόροι

  Προϋπολογισμός: 60.000,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων, το οποίο θα είναι επεκτάσιμο και διαλειτουργικό με τα υπάρχοντα και μ...

 • Fishing- Αλιεία

  Προϋπολογισμός: 0,00€   [ΕΣΠΑ 2007-2013]
  Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου των ευρωπαϊκών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού που μοιράζονται μια ισχυρή και ευημερούσα παράδοση στον τομέα της α...

 • European Union Fishing Network

  Προϋπολογισμός: 0,00€   [Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα]
  4 EVENTS HAVE BEEN CARRIED OUT WITHIN THE PROJECT EU-FIN - RAVENNA - DENIA - ESPINHO - SIRACUSA Strand 2 – Measure 2.2 "Networks of Towns" 1 st...