Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1243 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7ος_2019 ΠΕΚ.pdf
1244 ΜΕΤΑΦ_ΜΑΘΗΤ_ΠΘΜΙΑΣ & ΔΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΚ.pdf
1245 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ_7ος 2019 ΠΕΚ.pdf
1246 ΕΓΚΡ_ΔΙΑΘ_ΠΙΣΤ_& ΔΑΠ_ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΕΚ.pdf
1247 ΠΛΗΡ_ΕΞΟΔ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΚ.pdf
1248 ΑΝΑΘ_ΔΑΠΑΝ_ΑΘΛΗΤ_ΕΚΔΗΛ_2019 ΠΕΚ.pdf
1249 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΑΟΚ 7ος_2019 ΠΕΚ.pdf
1250 ΥΠΕΡΩΡ_ΑΠΑΣΧ_ΥΠΑΛ_ΔΑΟΚ Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1251 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚ_ΕΠΙΤΡ_ΠΕΚ.pdf
1252 ΥΠΕΡ_ΑΠΑΣΧ_ΥΠΑΛ_ΤΟΥΡ-ΠΟΛΙΤ-ΑΘΛΗΤ_Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1253 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2019 ΠΕΚ.pdf
1254 ΕΓΚΡ_ΔΑΠ_ΘΕΑΤΡ_ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΙΜΝΩΝ ΠΕΚ.pdf
1255 ΕΓΚΡ_ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΠΟΛΙΤΙΣΤ_ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1256 ΠΛΗΡ_ΔΑΠ_ΠΡΟΓΡΑΜ_ΑΓΡΟΤ_ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 2019 ΠΕΚ.pdf
1257 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 88 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1258 ΥΠΕΡ_ΑΠΑΣΧ_ΥΠΑΛ_ΔΤΕ_Β 6ΜΗΝΟ 2019 ΠΕΚ.pdf
1259 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΔΤΕ 7ος_2019 ΠΕΚ.pdf
1260 ΕΓΚΡ ΔΙΕΝΕΡΓ-ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΚ.pdf
1261 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1262 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 79643_2 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1263 1η ΠΑΡΑΤ_ΕΡΓΟΥ'ΑΠΟΚ_ΖΗΜ_ΠΡΟΚΛΗΘ_ΑΠΟ ΧΙΟΝΟΠΤ_& ΠΑΓΕΤΟ 2017' ΠΕΚ.pdf
1264 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ 83 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1265 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι ΥΠΟΕΡΓΟΥ1 ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1266 ΕΓΚΡ_ΠΡΑΚΤ_Ι_ΑΠΟΚ–ΣΥΝΤ– ΒΕΛΤ–ΟΔ_ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΚ 2018-2019.pdf
1267 ΕΓΚΡ_ΤΔ ΔΙΕΝΕΡΓ_ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΕΛΙΚΟ ΔΤΕ ΠΕΚ.pdf
1268 ΕΝΤΟΣ &_ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛ_ΤΜ_ΕΠΟΠΤ_ΤΟΕΒ 7ος_2019 ΠΕΚ.pdf
1269 ΑΝΑΘ_ΔΑΠ_ΜΕ ΠΡΟΣΦ_ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΚ.pdf
1270.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Π.Ε.Ο. ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ.pdf
1271.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΥΚΙΑΣ – ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Δ.ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1272.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.pdf
1273.Προμήθεια νέας μονάδος ηλεκτρονικού ελεγκτή παρακολούθησης και ελέγχου του δικτύου BMS.pdf
1274.Ανάθεση της επιθεώρησης και πιστοποίησης του ανυψωτικού μηχανήματος που είναι εγκατεστημένο στην γραμμή ελέγχ...
1275.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ-ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1276.Ανάκληση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση διάθεσης πίστωσης και πραγματοποίησης δαπάνης για προμήθει...
1277.ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ.pdf
1278.ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΚΛΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ.pdf
1279.ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΟΜΟΛΙΟΥ.pdf
1280. Μελέτη βελτίωσης ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης.pdf
1281.Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας έτους 2019....
1282.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ.pdf
1283.Επιστροφή ποσών λόγω μη χρήσης παραβόλων.pdf
1284.παροχή υπηρεσιών Δειγματοληψιών και Εργαστηριακών αναλύσεων στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και επιφανειακών...
1285.Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων γραφείων Π.Ε. Λάρισας, έτους 2019.pdf
1286.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ.pdf
1287.Ανάθεση σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης τηλεφωνικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθ...
1288.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1289.Έγκριση 2ης Παράτασης Προθεσμίας εκτέλεσης Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣ...
1290.Προμήθεια καυστήρα αερίου, σωληνώσεων και εξαρτημάτων λεβητοστασίου του κτιρίου Φαρσάλων.pdf
1291.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1292.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.pdf
1293.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του σχεδίου INTERREG.pdf
1294.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΣΤΟ Δ.Δ.ΒΛΟΧΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ.ΠΕΤΡΙΝΟΥ.pdf
1295.Απόδοση ποσού ύψους 126.434,64 ΕΥΡΏ στους εταίρους-συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTER...
1296.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.pdf
1297.INTERREG EUROPE 2014-2020 - Translating Industry 4.0 to improved SME policy Instruments targeting innovation- ...
1298.INTERREGEUROPE 2014-2020 Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation-.pdf
1299.ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1300.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ.pdf
1301.Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης για το έργο INTERREG MED - ENERNETMOB.pdf
1302.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΙΑΣ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ.pdf
1303.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ.pdf
1304.Ανάθεση των αθλητικών εκδηλώσεων 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.pdf
1305.Έγκριση πληρωμής συμμετοχής παιδιών του προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε παιδικές κατασκηνώσεις.pdf
1306.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις δαπάνες υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1307.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019.pdf
1308.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
1309.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ.pdf
1310.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ.χρήσης 2017.pdf
1311.Ανάδειξη αναδόχων συνοπτικού διαγωνισμού μεταφοράς ωφελούμενων του Παραρτήματος Α.με.Α. Λάρισας Ο Αριστεύς.pd...
1312.Ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για τη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, απολυτήριες Πανελλαδικές εξετάσεις ...
1313.Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – εξαρτημάτων ανελκυστήρα Ι.Μ. Σπαρμού Ελασσόνας.pdf
1314.2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2019.pdf
1315.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο29 ΚΡΑΝΩΝΑΣ-ΜΕΧΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ Νο28 ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ.pdf
1316 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών.pdf
1317 Κατακύρωση αποτελέσματος ΠΕΜΣ.pdf
1318 Ανάθεση προμηθειών ΠΕΜΣ.pdf
1319 Αξιολόγηση προσφορών ΠΕΜΣ.pdf
1320 Έγκριση δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
1321 Αξιολόγηση προσφορών ΠΕΜΣ.pdf
1322 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1323 Έγκριση ανάθεσης ΠΕΜΣ.pdf
1324 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ΠΕΜΣ.pdf
1325 Ανάθεση πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1326 Έγκριση πρωτοκόλλων ΠΕΜΣ.pdf
1327 Ανάθεση προμήθειας ειδών ΠΕΜΣ.pdf
1328 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1329 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1330 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ΠΕΜΣ.pdf
1331 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1332 Συγκρότηση επιτροπών ΠΕΜΣ.pdf
1333 Έγκρισγη διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1334 Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνηςΠΕΜΣ.pdf
1335 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ΠΕΜΣ.pdf
1336 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1337 Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΠΕΜΣ.pdf
1338 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1339 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1340 Παράταση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1341 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1342 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1343 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1344 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1345 Ανάκληση απόφασης.pdf
1346 Έγκριση δαπανών γενομένων συμβάσεων.pdf
1347 Αποκατάσταση γηπέδου Σαρακηνού.pdf
1348 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΠΕΜΣ.pdf
1349 Έγκριση πρακτικού Ι ΠΕΜΣ.pdf
1350 Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης ΠΕΜΣ.pdf
1351 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
1352 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού ΠΕΜΣ.pdf
1353 Έγκριση όρων διακήρυξης ΠΕΜΣ.pdf
1354 Έγκριση πρακτικού ΠΕΜΣ.pdf
1355 Έγκριση δαπάνης ΠΕΜΣ.pdf
1356 Συντήρηση τεχνικού λογισμικού ΠΕΜΣ.pdf
1357.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.pdf
1358.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Δνσης Ανάπτυξης της Π.Ε Τρικάλων.pdf
1359.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1360.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
1361.ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑ ΠΕΥΚΗ-ΒΑΚΑΡΙ.pdf
1362.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1363.Υπερωριακή απασχόληση Υποδνσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων για το Β΄ Εξάμηνο 2019.pdf
1364.Εντός εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας & Διαχείρισης Ακινήτων της Π.ΕΤ.pdf
1365.Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Τοπογραφίας & Διαχείρισης Ακινήτων της Π.Ε Τ.pdf
1366.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1367.ΟΡΘΗ_Προμήθεια σωληνωτού αγωγού Φ125 6ατμ, 500μ, με παρελκόμενα συνδεσμολογίας Τ.Δ. Φωτεινού.pdf
1368.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ.pdf
1369.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1370.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΑ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ.pdf
1371.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1372.Προμήθεια υλικών μυοκτονιών, αποπαρασιτώσεων, απωθητικών ερπετών, απολυμάνσεων Τρικάλων 2019.pdf
1373.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας.pdf
1374.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤ.pdf
1375.ΟΡΘΗ_ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.pdf
1376.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 2019.pdf
1377.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΒΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ 2019.pdf
1378.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΟΠΕΤΡΑ - ΑΥΡΑ - ΚΟΝΙΣΚΟΣ.pdf
1379.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ ΟΔΙΚΟΥ ΠΥΛΗ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2019.pdf
1380.Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης του Προγράμματος του Αγροτικού Εξηλεκτρισμού Π.Ε Τρικάλων.pdf
1381.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ποσού 2.000,00 € της ΔΑΟ Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1382.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων (με ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1383.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια Θεσσαλίας..pdf
1384.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) ανάρτηση πράξεων στο ΚΗΜΔΗΣ) της Π.Ε.Τ.pdf
1385.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1386.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ποσού 1.230,00€ της Δ.Α.Ο. Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1387.Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων.pdf
1388.Κατακύρωση αποτελέσματος για την ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας στην ΠΕΤ.pdf
1389.Υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε.Τ.pdf
1390.ΟΡΘΗ_Δνσης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων για το Β’ εξάμηνο του 2019..pdf
1391.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΡΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2014.pdf
1392.Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1393.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΕΛΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ.pdf
1394.ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2019.pdf
1395.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών με προσφορές Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Τ.pdf
1396.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Δνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε.Τ.pdf
1397.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1398.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών ( με προσφορές ) της Π.Ε. Τρικάλων..pdf
1399.Πρόσβασης 7 υπαλλήλων της Π.Ε.Τ στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας «DOCMAN».pdf
1400.Πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων 2019 και ημερίδων-συνεδρίων Π.Ε. Τρικάλων.pdf
1401.Αναθέσεις για τις εκδηλώσεις ευρείας απήχησης στα Τρίκαλα.pdf
1402.Αναθέσεις φιλοξενίας,.pdf
1403 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Έγκριση διάθεσης πίστωσης ΠΕΜΣ.pdf
ΠΙΝΑΚΑΣ 20.pdf