Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
383 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΥΠΕΡ.ΑΠΑΣΧ.ΥΠΑΛ.ΤΗΣ ΔΑΟΚ Π.Ε.Κ.(Β΄ 6ΜΗΝΟ 2018).pdf
384 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.& ΔΑΠΑΝ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜ.BACKOFFICE 2018.pdf
385 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΜΕΤΑΚ.ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ.ΤΜΗΜ.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε.Κ..pdf
386 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π_ΘΜΙΑΣ & Δ_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
387 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Π.Ε.Κ..pdf
388 ΟΡΘ.ΕΠ.ΑΝΑΘ.ΔΑΠΑΝ.ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΜ_ΘΩΝ Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
389 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.& ΔΑΠΑΝ.ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΞΙΚΟΥ Π.Ε.Κ..pdf
390 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.& ΔΑΠΑΝ.ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ Π.Ε.Κ..pdf
391 EΓΚΡ.ΚΑΤΑΚ.& ΑΝΑΘ.ΔΙΑΜΟΝ '34ο ΦΕΣΤΙΒ.ΕΡΑΣ.ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
392 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.& ΔΑΠΑΝ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Κ..pdf
393 ΕΓΚΡ.ΔΙΑΘ.ΠΙΣΤ.& ΔΑΠΑΝ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΦΟΡΤΗΓΟΥ Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Κ..pdf
394 ΓΕΩΤΕΧΝ.ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔ. Π.Ε.Κ..pdf
395 ΑΠΟΚΑΤ_ΣΗ-ΕΠΕΚΤ.ΗΛΕΚΤΡΟΦ.ΣΤΟ ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.Κ.2017-2018.pdf
396 ΑΠΟΧ_ΣΜΟΙ ΕΘΝ.& ΛΟΙΠΩΝ ΟΔ.ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔ.Π.Ε.Κ.2017.pdf
397 ΑΠΟΧ_ΣΜΟΣ ΟΔ.ΚΥΚΛΩΜ.ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2017.pdf
398 ΕΓΚΡ.ΔΑΠΑΝ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΕΚΤ.ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ. Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Κ..pdf
399 ΒΕΛΤ-ΣΥΝΤΗΡ-ΑΠΟΚΑΤ.ΖΗΜΙΩΝ ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤ.ΑΡΓΙΘΕΑΣ Π.Ε.Κ..pdf
400 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΜΙΣΘ.ΜΗΧ_ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓΑΣ.Δ.Τ.Ε.-Π.Ε.Κ..pdf
401 ΕΓΚΡ.ΔΑΠΑΝ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΕΚΤ.ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛ. Δ.Τ.Ε.- Π.Ε.Κ.ΣΤΟ Τ.Ε.Ε..pdf
402 ΒΕΛΤ-ΣΥΝΤΗΡ-ΑΠΟΚΑΤ.ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΔΙΝΟΥ ΟΔ.ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.Κ..pdf
403 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
404 ΑΠΟΚΑΤ.ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ-ΑΠΟΧΙΟΝ-ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤ.Π.Ε.Κ.(2016-2017).pdf
405 ΕΓΚΡ.ΔΑΠΑΝ.ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ- Π.Ε.Κ..pdf
406 ΕΓΚΡ.ΔΑΠ.ΠΡΟΜΗΘ.ΕΛΑΣΤ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ.ΕΠΙΣΚ-ΒΛΑΒΩΝ ΜΗΧ_ΤΩΝ ΔΤΕ-ΠΕΚ.pdf
407 ΕΓΚΡ.ΜΕΤΑΚΙΝ.ΕΚΤ.ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
408.Παραγγελία υλικών εφαρμογής προγραμμάτων για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας..pdf
409.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πραγματοποίηση δαπάνης ενημέρωσης τριών (3) υπαλλήλων για τις ανάγκης του Τμήματο...
410.Υπερωριακή εργασία ενός υπαλλήλου για το Περιφερειακό Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας..pdf
411.Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του λογισμικού BackOffice, της ΠΕ Λάρισας..pdf
412.Ανάθεση εργασιών μεταφοράς των εφαρμογών Back-office από φυσική μηχανή σε ιδεατή μηχανή.pdf
413.Έγκριση μειοδοτών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf
414.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.pdf
415.εκτός έδρας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2018.pdf
416.Έγκριση ανάθεσης δαπανών υπηρεσιών της ΠΕ Λάρισας.pdf
417.Διεθνή Έκθεση “PROWEIN 2018” του κλάδου τροφίμων και ποτών, στo Ντίσελντορφ Γερμανίας..pdf
418.Μελέτη αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα διωρύγων.τάφρων.pdf
419.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ 2018, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
420.Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης για τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 1) Interreg Europe-INNOGROW, 2) Interreg Europe...
421.υμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεθνή τουριστική έκθεση M.I.T.T. 2018” στη Μόσχα..pdf
422.Φύλαξη εγκαταστάσεων και δομών της Λίμνης Κάρλας 2017-2018.pdf
423.Επιστροφή καταβληθέντων ποσών 23,00€ και 117,00€ για παράβολα τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν..pdf
424.Έγκριση ασκηθείσας έφεσης..pdf
425.Έγκριση ασκηθείσας αίτησης αναίρεσης..pdf
426.ΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ –INTERREG EUROPE-OPTITRANS.pdf
427 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ΠΕΜΣ.pdf
428 Κατακύρωση αποτελέσματος απευθείας αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
429 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών ανεκτέλστου τμήματος συμβάσεων ΠΕΜΣ.pdf
430 Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων δαπανών ΠΕΜΣ.pdf
431 Έγκριση πρακτικών πιστοποίησης παροχής εργασιών από συμβάσεις ΠΕΜΣ.pdf
432 Έγκριση ανάθεσης μεταφοράς μαθητών για το μάθημα της κολύμβησης ΠΕΜΣ.pdf
433 Κατακύρωση αποτελέσματος αναθέσεων ΠΕΜΣ.pdf
434 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης εξόδων εκτός έδρας Τμήματος Πληροφορικής ΠΕΜΣ.pdf
435 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για συντήρηση λογισμικού ΠΕΜΣ.pdf
436 Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων για οδοιπορικά της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕΜΣ.pdf
437 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕΜΣ.pdf
438 Παράταση διάθεσης πίστωσης ΧΕΠ Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕΜΣ.pdf
439 Παράταση διάθεσης πίστωσης οδοιπορικών εξόδων Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕΜΣ.pdf
440 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης απόφασης Ειρηνοδικείου Βόλου.pdf
441 Έγκριση άσκησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά πρώην υπαλλήλων ΚΕΚΑΝΕΜ.pdf
442 Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Δνσης Δημ Υγείας ΠΕΜΣ.pdf
443 Αναθέσεις για εκδηλώσεις ΠΕΜΣ.pdf
444 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων ΠΕΜΣ.pdf
445 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου άμεση αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ζαγοράς ΠΕΜΣ.pdf
446 Έγκριση ανάθεσης προμήθειας λιπαντικών για υπηρεσιακά οχήματα ΠΕΜΣ.pdf
447 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπανών του προγράμματος ΚΑΠΠΕ ΠΕΜΣ.pdf
448 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκρισης δαπανών της ΣΑΜΠ017 ΠΕΜΣ.pdf
449 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου ασφαλτικές εργασίες Βόλου Βελεστίνου.pdf
450 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου άμεση αποκατάσταση ζημιών στο Δήμο Ρήγα Φεραίου.pdf
451 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου συντήρηση ΕΟ Βόλου Φαρσάλων.pdf
452 Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού.pdf
453 Έγκριση εφαρμογής διαδικασίας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.pdf
454 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ.pdf
455 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του έργου σημειακές παρεμβάσεις αναπλάσεων παιδικών χαρών Αλοννήσου.pdf
456 Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου καθαρισμός ρεμάτων Σκοπέλου.pdf
457 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για τη Δνση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ.pdf
458 Έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση δαπάνης για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων ΠΕΜΣ.pdf
459 Βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕΜΣ.pdf
460 Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕΜΣ.pdf
461.Έγκριση Προγραμμάτων SOFTWARE στο Δ.ΚΤΕΟ της Π. Ε. Τ..pdf
462.ΟΡΘΗ_Έγκριση Ανυψωτικών Μηχανημάτων στο Δ.ΚΤΕΟ της Π. Ε. Τ..pdf
463.Έγκριση Παροχή κατά ISO 9001 2015 στο Δ. ΚΤΕΟ της Π. Ε. Τ..pdf
464.Έγκριση τευχών σύστασης επιτροπής προϋπολογισμού 5.010.000,00 _.pdf
465.Έγκριση τευχών σύστασης επιτροπής διαγωνισμού.pdf
466. Έγκριση τευχών σύστασης επιτροπής προϋπολογισμού 10.000.000,00 _..pdf
467.Έγκριση τευχών δημοπράτησης και σύστασης επιτροπής διαγωνισμού.pdf
468.Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας Κτηνιατρικής Π. Ε. Τ..pdf
469.Έγκριση δαπάνης για συντήρηση του λογισμικού BackOffice της Π. Ε. Τ..pdf
470.Έγκριση για Πολιτιστικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις της Π. Ε. Τ..pdf
471.Έγκριση δαπάνης για Εθιμοτυπικές Εκδηλώσεις της Π. Ε. Τ..pdf
472.ΟΡΘΗ_Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π. Ε. Τ..pdf
473.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Π. Ε. Τ..pdf
474.Έγκριση ανάθεσης προμηθειών δαπανών με προσφορές της Π. Ε. Τ..pdf
475.Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π. Ε. Τ..pdf
476.Έγκριση παραχώρησης τμήματος αγροτεμαχίου Π. Ε. Τ..pdf
477.Επανέγκριση δαπανών για πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Π.Ο.Ε..pdf
478. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Έγκριση άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως.pdf
479.Καταβολή εξόδων δίκης στον Γενικό Διευθυντή κ. Χρήστο Λυτροκάπη..pdf
480.Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για τη θανάτωση και καταστροφή ζώων Μ.Σ.Ε..pdf
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8.pdf