Εδώ μπορείτε να δείτε τις Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, οργανωμένες κατά Πρακτικό Συνεδρίασης, για το επιλεγμένο έτος.
1005 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων που αφορούν στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.pdf
1006 Έγκριση δαπάνης για μετάταξη υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας Αλιείας από το Υπουργείο Αγροτικής Α...
1007 Τροποποίηση υπογραφείσας σύμβασης λόγω μεταβολής της εταιρίας Αλέξανδρος Γούναρης Χημικά Εργαστήρια σε ιδιωτικ...
1008.Εισήγηση έγκρισης διάθεσης πιστώσεων για εκδηλώσεις στην Π Ε Μαγνησίας Σποράδων.pdf
1009 Εισήγηση για έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών..pdf
1010 Εισήγηση για ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή λειτουργικών δαπανών παροχής υπηρεσιών μ...
1011 έγκριση ανάκλησης απόφασης οικονομικής επιτροπής και τευχών νέας διακήρυξης.pdf
1012 Εισήγηση για έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και για εργασίες επισκευής και συντήρησης ...
1013 Εισήγηση για έγκριση νομικής εκπροσώπησης του τέως υπαλλήλου (συνταξιοδότηση) της Περιφέρειας Θεσσαλίας Απ...
1014 έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου αναβάθμιση υποδομών θεραπευτικού προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ.pdf
1015 Καθορισμός της αποζημίωσης του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙ...
1016 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από 13-09-2016 δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδό...
1017 Έγκριση παράτασης του έργου προσθήκη αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Αλοννήσου.pdf
1018.2014ΕΠ51700019 Συντήρηση, αποκατασταση, βελτίωση, ηλεκτροφωτισμόςτου οδικού δικτύου Π.Ε Τρικάλων.pdf
1019.Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας χειμερινής περιόδου υπαλλήλων τεχνικού εξοπλισμού της Π.Ε Τρικάλων.pdf
1020.Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης προμηθειών Π.Ε Τρικάλων.pdf
1021.Βελτίωση-Συντήρηση-Καθαρισμός-Περιβαλλοντική Προστασία ποταμών Ν. Τρικάλων-Αντιπλημμυρική Προστασία εργολαβία ...
1022.Αποσφράγιση και αξιολ. προσφορών του Διεθν. Ηλ. Διαγ. μεταφοράς μαθητών Π-βάθμιας και Δ-βάθμιας Εκπαίδ. Ν. Τρι...
1023 Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων της Π Ε Τρικάλων.pdf
1024.Αποκατάσταση Μνημείων Π.Ε Τρικάλων.pdf
1025.Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα προβολής στερεοσκοπικού υλικού του πολιτιστικού κέντρου Καλαμπάκας της Π....
1026.Έγκριση επαναλ. δημοπρ. του έργου ΣΑΕΠ017-ΚΩΔΙΚΟΣ-ΜΙS2015ΕΠ01700004-ΥΠΟΕΡΓΟ ΚΑΤ. ΑΙΘ. ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ...
1027.Πρόσθετες εργασίες στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων Καλαμπάκας Τρικάλων.p...
1028.Έγκριση τευχών και επιτροπής δημοπράτησης έργου -Αποκατάσταση ζημιών Δήμων Φαρκαδόνας, Πύλης, Καλαμπάκας της Π...
1029 Έγκριση συμπλ_κής δαπάνης λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.για προμήθεια καυσίμων.pdf
1030 Σύσταση Επιτροπών διαγων_μών Δ_νσης Διοικ_Οικ.& Δημ.Υγείας.pdf
1031 Πρόχειρος μειοδ_κός διαγων.προμήθειας αναλώσ.εκτυπωτ.μέσων και λοιπού εξοπλισμού.pdf
1032 Έγκριση δαπάνης για συντήρηση καυστήρων πετρελαίου & φυσικού αερίου της ΠΕΚαρδίτσας.pdf
1033 Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης αποζημ_σης Συνεδρ.Δ_θμιας Ιατρικής Επιτροπής.pdf
1034 Έγκριση πίστωσης και δαπάνης για ανανέωση κωδικού ελεγκτή ΚΤΕΟ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1035 Έγκριση πρακτικού επιτρ.αξιολ.οικον.προσφ.διαγων_μου μεταφ.μαθητων 2016-2018 ΠΕΚ.pdf
1036 Σχετικά με μεταφορά μαθητών Π_θμιας & Δ_θμιας Εκπ_σης της Π.Ε.Καρδίτσας έτους 2016-2017.pdf
1037 Παράταση προθεσμίας κατασκ.έργου ΟΔΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ–ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ–ΑΡΓΥΡΙ.pdf
1038 ΥΠΟΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΑΓΑΖΙΑ Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1039 Έγκριση δαπάν.προμήθ.υλικών για αντιμ_ση πλημμυρικών φαινομένων της ΔΤΕ Καρδίτσας.pdf
1040 Έγκριση 5ου Ανακεφ_κού Πίνακα Εργασιών Βελτ.συντήρ.& αποκ_ση ορεινού οδικού ΠΕΚ.pdf
1041 4η Παράταση προθεσμίας έργου'ΑΝΤΙΠΛ_ΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΓΑ' ΤΗΣ ΠΕΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.pdf
1042 Διαγωνισμός 9.8.2016 Συντ_ση ηλεκτρ_σμού κόμβων εθνι._επαρχ.οδικού δικτύου ΠΕΚ 2016.pdf
1043 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθν._επαρχ.οδικού δικτύου Π.Ε.Καρδίτσας 2016.pdf
1044 Άρση καταπτώσεων,καθαρισμοί οδών κλπ εθν._επαρχ.οδ.δικτύου ευθ.Δ.Τ.Ε. ΠΕΚαρδίτσας.pdf
1045 Βελτίωση σήμανσης & τοποθ_σης στηθαίων ασφαλ.στο εθν._επαρχ.οδ.δικτύου ΠΕΚαρδίτσας.pdf
1046 Συντ_ση αποκ_ση βελτ.ηλεκτρ_μου & προμήθ.στηθαίας ασφαλ.εθν._επαρχ.οδ.δικτ.ΠΕΚ.pdf
1047 Υδρευση ανατολικής πλευράς Ν.Καρδίτσας απο τη Λίμνη Σμοκόβου.pdf
1048 Εκδίκαση ενστάσεων υποέργου καθαρισμός βλάστησης στο οδ.δίκτυο ΠΕΚαρδίτσας 2016.pdf
1049 Έγκριση δαπάνης για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του Δικηγόρου της Π.Ε.Καρδίτσας.pdf
1050 Εγκριση συμπλ_κής πίστωσης & δαπάνης για μισθ_σία μόνιμου προσ_κού ΙΔΑΧ της Π.Ε.Κ..pdf
1051 Εγκριση συμπλ_κής πίστωσης & δαπάνης μισθ_σίας Ειδ.Συμβούλου του Αντ_ρχη Καρδίτσας.pdf
1052 Έγκρ.συμπλ_ής πίστωσ.μισθ_σίας Ελ.Δημητρίου αποσπ_νης υπαλ.στο γρ. Αντ_ρχη Καρδίτσας.pdf
1053 Εγκριση δαπάν.οδοιπ_κών& εκτός έδρας Μανδάνα Αργυρή υπαλ.Δ_νσης Αγροτ.Οικον.Π.Ε.Κ..pdf
1054 Εγκρ.δαπάνης οδοιπ_κών & εκτός έδρας Καλύβα Μιχαήλ υπαλ.Δ_νσης Αγροτ.Οικον.Π.Ε.Κ..pdf
1055 Εργο ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ_ΠΕΖΟΥΛΑΣ_ΝΕΡΑΙΔΑΣ_ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ.pdf
1056 Έγκριση διαθ.πίστωσης & δαπάνης μετακ_σεων εκτός έδρας υπαλ_λων της Δ.Τ.Ε_Π.Ε.Κ..pdf
1057.ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΜΙΚΡΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ.pdf
1058.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ AΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf
1059.Έγκριση άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας..pdf
1060.Έγκριση άσκησης έφεσης και αίτησης αναστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο..pdf
1061.Έγκριση άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας..pdf
1062.έγκριση άσκησης έφεσης.pdf
1063.ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf
1064.Κατακύρωση ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την παροχή φύλαξης.pdf
1065.Έγκριση πιστώσεων –προϋπολογισμών έργων και υποέργων και ένταξη νέων έργων.pdf
1066.Ανάκληση απόφασης για δήλωση αστικώς υπευθύνου της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε ποινική δίκη..pdf
1067.Καθαρισμός κοίτης & αποκατάσταση αναχωμάτων Ενιπέα ποταμού.pdf
1068.Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού – σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας.pdf
1069.Κατασκευή οδού Καράγιωργα, Τεχνικού Τ1 & οδού Αεροδρομίου.pdf
1070.Προστασία γέφυρας Αμπελιάς και αναχωμάτων στον Ενιπέα ποταμό.pdf
1071.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ.pdf
1072.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΙΠΕΑ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ.pdf
1073.Επιτήρηση ηλεκτρικού θυροφράγματος Θ11 στην τάφρο τροφοδοσίας 2Τ.pdf
1074.'ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗΣ.pdf
1075.Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στα αντλιοστάσια.pdf
1076.Αντιλογισμός συναλλαγής και επιστροφή καταβληθέντος ποσού 180 ευρώ..pdf
1077.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.pdf
1078.Συνδιοργάνωση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων Π.Ε.Λάρισας.pdf
1079.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017.pdf
1080.Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έτους 2016..pdf
1081.Δαπάνες συνδέσεων έργων με ΩΚΩ.pdf
1082. 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ταξιδιωτικής Γεωγραφικής.pdf
1083 έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή Νέου Κτιρίου για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου.pdf