Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.275 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 18 Jun 2019 08:23:00 GMT -
(Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 75377)
Λήξη: 30/07/2019, Προϋπολογισμός: 800000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.274 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 14 Jun 2019 15:41:00 GMT Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer – D.P.O.) στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ) – GDPR, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Λήξη: 02/07/2019, Προϋπολογισμός: 24800.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.273 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 14 Jun 2019 13:49:00 GMT

Λήξη: 19/06/2019, Προϋπολογισμός: 300.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.272 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 14 Jun 2019 13:42:00 GMT

Λήξη: 19/06/2019, Προϋπολογισμός: 700.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.267 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 13 Jun 2019 14:47:00 GMT Λήξη: 28/06/2019, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.260 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 05 Jun 2019 14:07:00 GMT Λήξη: 27/06/2019, Προϋπολογισμός: 4500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.253 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 03 Jun 2019 14:37:00 GMT Λήξη: 24/06/2019, Προϋπολογισμός: 860000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.248 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 03 Jun 2019 12:07:00 GMT Λήξη: 24/06/2019, Προϋπολογισμός: 1500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.246 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 30 May 2019 09:37:00 GMT Λήξη: 03/07/2019, Προϋπολογισμός: 724000.00€ ]]>