Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.296 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 17 Oct 2018 11:48:00 GMT Λήξη: 14/11/2018, Προϋπολογισμός: 650000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.293 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 10 Oct 2018 09:16:00 GMT Λήξη: 05/11/2018, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.292 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 08 Oct 2018 12:37:00 GMT «Κατασκευή Επενδεδυμένης Τάφρου στην Επαρχιακή Οδό 4»
Λήξη: 30/10/2018, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.291 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 08 Oct 2018 08:52:00 GMT Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης, στο ΚΗΜΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 76704)
Λήξη: 30/10/2018, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.290 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 04 Oct 2018 09:38:00 GMT Λήξη: 29/10/2018, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.289 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 03 Oct 2018 10:39:00 GMT Κωδικός έργου : 12022
Λήξη: 31/10/2018, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.282 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 21 Sep 2018 15:01:00 GMT Αποκατάσταση της «Κίτρινης Αποθήκης» για την Εγκατάσταση και Ανάπτυξη της «TECHNOPOLIS IAΣΩΝ» INNOVATION HOT SPOT επιχειρηματικής καινοτομίας Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας
α.α. συστήματος 76674

Λήξη: 25/10/2018, Προϋπολογισμός: 10500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.280 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Sep 2018 10:04:00 GMT Λήξη: 23/10/2018, Προϋπολογισμός: 350000.00€ ]]>