Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / «Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας» Κωδικό ΟΠΣ 5167061 (2022ΣΕ27110010, 2022ΣΕ27110011, 2019ΕΠ00610018, 2019ΕΠ00610019)

«Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας» Κωδικό ΟΠΣ 5167061 (2022ΣΕ27110010, 2022ΣΕ27110011, 2019ΕΠ00610018, 2019ΕΠ00610019)

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022
Αρχικά η Πράξη είχε ενταχθεί με την με Α.Π. 1219/05-4-19 Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με Κωδικό ΟΠΣ 5038227, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020». Απεντάχθηκε με την με Α.Π. 3015/30-5-22 (ΑΔΑ ΨΟΚΘ7ΛΡ-Ρ1Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και εντάχθηκε με την με Α.Π. 6874/20-6-22 (ΑΔΑ 9ΜΘΩ46ΜΤΛΡ-ΤΜ3) του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, με Κωδικό ΟΠΣ 5167061, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η Πράξη αφορά στη βελτίωση του οδικού τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 χλμ, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών του στην υφιστάμενη οδό αρχή και τέλους, καθώς και το αντίστοιχο παράπλευρο δίκτυο. Συγκεκριμένα στο Φυσικό Αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται: - Η μετατροπή σε Κυκλικό Κόμβο του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου Ι/Κ Τερψιθέας, στη Χ.Θ. 6+600 της Ε.Ο. - Η διαπλάτυνση - βελτίωση της κύριας αρτηρίας, από τον Ι/Κ Τερψιθέας (Χ.Θ. 6+600) έως πριν τον Α/Κ Ραχούλας (Χ.Θ.12+073), μήκους 5.5 χλμ με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση διαχωρισμένης κυκλοφορίας - Η κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας σε όλο το μήκος αυτής, για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών. - Η κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης που συνδέει και τις εκατέρωθεν παράπλευρες οδούς, στη Χ.Θ. 8+391 της αρτηρίας, στη διασταύρωση με την οδό προς Κ.Τ.Ε.Ο. Λάρισας. - Η κατασκευή νέου Τεχνικού κιβωτοειδούς οχετού 6,00 x 4,00 μ κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας στο ρέμα Βαλλάριας στη Χ.Θ.9+341 της αρτηρίας. - Η εκατέρωθεν επέκταση υφιστάμενου Τεχνικού στη Χ.Θ. 11+966 της αρτηρίας, με κιβωτοειδείς οχετούς 7,00 x 2,40 μ. Στην Πράξη, επίσης, περιλαμβάνονται οι απαραίτητες μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. (Τηλεπικοινωνιών, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΥΑ Λάρισας), οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις καθώς και Υποέργο αρχαιολογίας.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.143.305,53 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα