Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.268 Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.268 Πρόσκληση του άρθρου 120 του N. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του N.4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021, για την εκτέλεση του υποέργου 102 με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2021-2022», εκτιμώμενης αξίας 30.000,00€ + 7.200,00 € (ΦΠΑ 24%) = 37.200,00 €

Τεχνικά Έργα - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα