Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο

Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο

Παρασκευή 04 Νοεμβρίου 2022
Κοινοποίηση ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικό χώρο, με την υπ΄ αριθμό πρωτ. 2310/02-11-2022 Απόφαση της Υπηρεσίας μας, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Αδειών με αριθμό μητρώου: Φ.50.Y.108 και αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΜ7Ψ7ΛΡ-Υ8Π  για την εταιρείαq SAIMIR OSMENI & ΣΙΑ Ε.Ε. στο  7o ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με τα άρθρα 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα